Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2014

9429 d077
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
9583 88c6
Reposted frombeforethetime beforethetime
To smutne, kiedy robią się mgliści i znikają. Mówi się wszystko co trzeba, a oni i tak znikają. Wtedy nie warto ciągnąć dalej, bo to się robi głupie. Więc ogarnia cię samotność.
— Tove Jansson "Córka rzeźbiarza"
Reposted fromMissMurder MissMurder

August 09 2014

3254 f274
Reposted fromDarjeling Darjeling viasewingstuff sewingstuff
1258 b333
Reposted fromsewingstuff sewingstuff
5169 2d54
6974 cb7d
Reposted fromrol rol viamnu mnu
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— — Michael Thomas Ford – Notatki samobójcy
8501 0456
Reposted fromabeille abeille viailikepigs ilikepigs

June 23 2014

2566 3bbc
2317 8534 500
Reposted fromempirewoman empirewoman
Dawno już pozbyła się wszystkich swoich krewnych i uciążliwych znajomych i miała mnóstwo czasu, żeby zajmować się swoim domem i swoją samotnością, żeby spadać całkiem samotnie z własnego dachu.
— muminki
Reposted fromtetrafarmakon tetrafarmakon
2678 66b8
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse

June 12 2014

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted fromexiguus exiguus

April 12 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl